0

Având în vedere situaţia determinată de creşterea preţului pe pieţele de energie electrică şi gaze naturale la nivel internaţional, precum şi efectele provocate de aceste creşteri pentru populaţia României, la data de 1 septembrie 2022 a intrat în vigoare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 119/01.09.2022, prin care se stabilesc noile masuri aplicabile participanților la piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 septembrie 2022 – 31 august 2023.

Clienți finali casnici

Preţul final al energiei electrice facturat clienților casnici de către furnizorii de energie electrică/operatorii de distribuţie de energie electrică:

 1. maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0 -100 kWh inclusiv;
 2. maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este de cuprins între 100,01 – 300 kWh inclusiv, pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh/lună;
 3. pentru consumatorii casnici al căror consum este mai mare de 255 kWh/lună, prețul va fi stabilit de fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică, ca sumă a componentelor de achiziție și de furnizare, tarife reglementate, TVA,

Preţul  final  al  gazelor  naturale  facturat  clienților  finali  casnici  de  către  furnizorii  gaze naturale/operatorii de distribuţie de gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 august 2023:

 1. maximum 0,31 lei/kWh, cu TVA inclus.

Clienți finali noncasnici

Preţul final facturat clienților finali noncasnici și anume întreprinderi mici și mijlocii, agenților economici din domeniul industriei alimentare și instituțiilor publice va fi de:

 1. maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul mediu lunar de energie electrică realizat la locul de consum în anul 2021, iar diferența de 15% se achită la prețul de contract;
 2. maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, în cazul clienţilor noncasnici al căror consum anual de gaze naturale realizat în anul 2021 la locul de consum este de cel mult 000 MWh.

Preţul final al energiei electrice cât și al gazelor naturale facturat se aplică şi în cazul locurilor de consum ale clienţilor noncasnici racordate începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Prețul final facturat clienților finali casnici și noncasnici va fi stabilit de către fiecare furnizor/operator de distribuţie de energie electrică/gaze naturale care asigură revânzarea energiei electrice/gazelor naturale ca sumă a următoarelor componente, după caz:

 1. Componenta de achiziţie – calculată ca diferență între preţul final facturat stabilit pentru fiecare categorie de consumatori și componentele enumerate mai jos;
 2. Componenta de furnizare – aceasta fiind de 73 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, respectiv 12 lei/MWh pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale;
 3. Componentele reprezentate de tarifele reglementate/stabilite conform reglementărilor ANRE în vigoare pe perioada de aplicare a ordonanţei de urgenţă, pentru serviciile prestate de către operatorii reţelelor/sistemelor de distribuţie şi transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;
 4. Componentele reprezentate de TVA, accize, contribuţia aferentă schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, contravaloarea certificatelor verzi aferente sistemului de promovare a producerii energiei din surse

Producătorii de energie electrică aflați în portofoliul statului român, care se supun prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, și titularii de acorduri petroliere care produc energie electrică răspund în termen de maximum 5 zile lucrătoare cu oferte de vânzare parțiale sau totale solicitărilor de cumpărare de energie electrică adresate de operatorul de transport și sistem și operatorii de distribuție concesionari, individual sau agregat, direct sau prin platformele dedicate din piața organizată. Tranzacțiile încheiate în condițiile prezentului alineat se iau în considerare la îndeplinirea obligației prevăzute la art. 28 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de forma de tranzacționare.

Producătorii de energie electrică, alții decât cei prevăzuți în paragraful de mai sus, pot oferta energie electrică în aceleași condiții.

Cel mai importante aspecte pentru clienții Alive Capital pe perioada de aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 119/01.09.2022 sunt următoarele:

 1. Începând cu 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozițiilor ordonanței, producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfășoară activitatea de trading și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/sau gaze naturale pe piața angro, plătesc o contribuție la Fondul de Tranziție Energetică din câștigurile realizate. Capacităţile de producţie puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi companile care furnizează servicii publice termice, care produc energie electrică prin cogenerare sunt exceptați de la plata acestei contribuții.

a) Producători de energie electrică

Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se calculează ca diferența dintre venitul net lunar unitar de vânzare a energiei electrice tranzacționate și prețul de referință de 450 lei/MWh.

În calculul venitului net sunt luate în considerare cheltuielile pe care producătorii le înregistrează pentru achiziţionarea energiei electrice pentru tranzacţii cu livrare fizică, inclusiv cele pe piața de echilibrare și costul certificatelor de CO2. Nu sunt incluse cheltuielile efective de producţie pentru obţinerea unui MWh de energie electrică.

Producătorii de energie electrică pot depune declarații rectificative, la 15 zile după publicarea de către OPCOM a prețurilor finale aferente pieței de echilibrare pentru luna de decontare.

b)  Entități producătoare de energie electrică și gaze naturale, Entități agregate de producere a energiei electrice, Traderi și Furnizori de energie electrică, Agregatori de energie electrică

Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se calculează ca diferența dintre prețul mediu ponderat lunar de vânzare a cantităților de energie electrică livrată pe piața angro de energie electrică de către toți agenții care desfășoară activitatea de trading și prețul de referință.

Prețul de referință se calculează ca produsul dintre prețul mediu ponderat lunar de achiziție a energiei electrice/gazelor naturale și o cotă de profit de 2%.

La calculul cantității livrate pe piața angro sunt luate în considerare toate cantitățile de energie electrică tranzacționate cu livrare în luna de referință, indiferent de data încheierii contractului.

Contribuția la Fondul de Tranziție Energetică se calculează, se declară și se plătește de către vânzător lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează.

Modelul şi conţinutul declaraţiei privind contribuția realizată de producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică pe piața angro se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în termen de maximum 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 1. Pentru orice tip de tranzacții de vânzare de energie electrică la export sau livrare intracomunitară de pe teritoriul României realizate de producătorii de energie electrică, entitățile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii și agregatorii care tranzacționează cantități de energie electrică și/gaze naturale pe piața angro, contribuția la Fondul de Tranzacție Energetică se aplică diferenței pozitive dintre prețul mediu de tranzacționare a energiei pe PZU din ziua anterioară tranzacției și prețul de achiziție;
 2. Contractele bilaterale încheiate pe piața angro prin negociere directă se raportează la ANRE de către părțile contractante în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii;
 3. Operatorii economici, producătorii de energie electrică ce au ca acționar Ministerul Energiei, au obligația să elaboreze și să aprobe în Adunarea Generală a Acționarilor până la data de 1 noiembrie 2022 strategia de vânzare a producției de energie electrică pentru următorii 4 ani;
 4. Prin contracte bilaterale negociate direct începând cu data de 1 septembrie 2022, producătorii de energie electrică au obligația să vândă energia electrică disponibilă cu livrare până la 31 decembrie 2022, doar furnizorilor de energie electrică care au în portofoliu clienți finali, destinată exclusiv pentru consumul acestora, distribuitorilor de energie electrică, operatorului național de sistem, precum și consumatorilor care au beneficiat de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 81/2019;
 5. Începând cu data de 1 septembrie 2022, persoanele nerezidente care desfășoară tranzacții pe piața de energie electrică din România sunt obligate să calculeze, să declare și să plătească contribuția direct sau să desemneze un reprezentant pentru îndeplinirea obligațiilor ce îi revin. De asemenea, sunt obligate să constituie o garanție sub formă de scrisoare bancară sau cash colateral în cuantum de 1 milion de Euro, echivalent în lei;
 6. Valoarea maximă a prețului mediu ponderat al energiei electrice la care ANRE calculează sumele decontate de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 1300 lei/MWh;
 7. Vânzarea succesivă a unor cantități de energie electrică sau gaze naturale de către traderi și/sau furnizori cu activități de trading, în scopul vădit de a crește prețul, se sancționeză de către ANRE, cu amendă de 5% din cifra de

Nerespectarea obligațiilor mai sus menționate de către participanții la piața de energie electrică se constată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și se sancționează cu amendă contravențională.

A fost adoptată Ordonanța de Urgență privind decarbonizarea sectorului energetic

Previous article

Bateriile comunitare, soluții pentru comunitățile australiene mici, care nu vor „să lase pe nimeni în urma” tranziției energetice

Next article

You may also like

Comments

Leave a reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

More in Electric